Monday, 14 October 2013

FIQH DAKWAH

OLEH: SAR MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN

1.0       PENGENALAN


Ilmu dakwah merupakan suatu ilmu yang penting dalam menjayakan masyarakat kepada yang lebih baik. Dakwah adalah mengajak manusia kearah kebaikan serta meninggalkan larangan Allah. Hukum berdakwah adalah wajib dilaksanakan. Sekecil-kecil tanggungjawab adalahkepada diri sendiri, kemudian keluarga, jiran , sahabat handai , masyarakat dan seterusnya Negara. Para pendakwah mestilah mempunyai sifat yang ikhlas sebagai tunjang utama agar mendapat berkat daripada Allah SWT. Pelbagai metod yang boleh digunakan mengikut keperluan , latar belakang mad’u , persekitaran ,mad’u  dan juga sifat-sifat mad’u. Justeru, para pendakwah mestilah bijkasana dalam menyampaikan meseg kepada mad’u, ini boleh diperkukuhkan dengan banyaknya membaca dan mengkaji serta pengalaman daripada peristiwa yang lepas mengenai bagaimana untuk mengurus sasaran dakwah.

            Al-Quran dan hadis merupakan asas rujukan utama dalam merealisasikan dakwah. Peranannya sudah  termaktub sejak ianya diturunkan kepada nabi Muhammad SAW .  Rujukan utama ini mestilah berada diatas dan diguna pakai dalam kehidupan kita. Peraturan yang Allah SWT aturkan ini begitu cantik dan releven. Hal ini kerana, Allah maha mengetahui kemampuan hambaNya dan  Dialah sebaik –baik  perancang.1.1       PERGERTIAN DAKWAH

Pengertian dakwah berdasarkan ayat 107 surah Yusof (1) seseorang pendakwah sebelum melakukan kerja-kerja dakwah hendaklah jelas tujuan dakwahnya. Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan bahawa dakwah adalah mengajak manusia kejalan Allah, bukannya jalan mensyirikkan Allah s.w.t. dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup (A. Hasjmy, t.t: 28).

Selain itu juga dakwah turut ditakrifkan sebagai suara nubuwwah, yakni suara kenabian. Suara kenabian yang berkumandang dalam usaha memperingtkan manusia daripada lalai  dan menunjukkan mereka jalan menuju Tuhan (A. Hasjmy, t.t: 30).

Secara umumnya dakwah merupakan satu ilmu pengetahuan yang terdiri daripada cara-cara dan tuntutan , bagaimana cara untuk menarik perhatian manusia supaya menganut, menyetujui dan melaksanakan sesuatu idealogi, pendapat-pendapat, pekerjaan-perkerjaan dan lain-lain (Drs. Anwar Masy’ari , 1979 : 8)

Doktor Taufiq Yusof Al-Wa’ie mentakrifkan makna dakwah iaitu secara zahirnya , tujuan berdakwah ini ialah kemajuan diri yang sempurna dan kemajuan hidup bermasyarakat  dan penyucian dalam hidup didunia serta sabar dalam apa jua halangan dan rintangan. Dalam erti kata lain, membawa dakwah Islam dan menyebarkannya kepada manusia serta menghimpunkan manusia kepada kenaikan dan mengikut manhaj Allah dalam usaha mengislahkan mereka. Manhaj Allah yang telah ditetapkan adalah meliputi keseluruhannya, baik dari segi kata-kata mahupun perbuatan dan suruhan kepada kebaikan (Doktor Taufiq Al-Wa'ie, 1991: 9-19).

1.2       TUJUAN DAKWAH

Tujuan dakwah Islam ialah agar beribadah kepada Allah yang maha esa. Belum cukup sekiranya manusia itu mengakui hamba Allah , tapi masih tidak mengamalkan ajaran Islam dan masih terikat dengan peraturan jahiliyah. Selain daripada itu, tujuan dakwah adalah meminta kepada orang yang telah beriman kepada Islam dan menjaga fikirannya amalnya daripada kotoran dan perkara yang ditegah serta menjaga perbuatan daripada melakukan perkara terlarang ( Abul A’la Al Maududi,1982: 2-3)

Adalah tujuan utama dakwah menurut Syeikh Ali Mahfuz adalah mencari kebahagiaan (2). Diertikan sebagai mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengajak manusia supaya melakukan kebaikan, meninggalkan perkara munkar, memeluk Islam. Usaha-usaha dakwah tidaklah dapat dicapai dalam masa yang singkat , ianya memerlukan proses yang panjang , antaranya adalah melalui pendidikan, pengajaran, tabligh, membaiki taraf hidup, kesihatan dan pelbagai lagi (Drs. Anwar Masy’ari, 1979: 38-39).

1.3       HUKUM BERDAKWAH


Amar makruf merupakan satu taklif rabbani ( tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah ) seorang muslim tidak akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya selagi mana tidak melaksanakan tugas ini dalam lingkungan diri, keluarga, dan  masyarakat (Fathi Yakan, 2012: 145, Yasir Burhami, 2010: 30). Taklif rabbani ini telah Allah tegaskan dalam firmanNya: (3)

1.4       SIFAT PENDAKWAH

Antara sifat yang perlu dipupuk dalam jiwa para pendakwah dalam usaha mengislahkan keadaan sekeliling adalah bertunjangkan niat yang telus kerana Allah SWT yakni, ikhlas. Setiap perbuatan hendaklah dimulakan dengan niat,  jika dimulakan dengan niat yang  sah, maka sahlah perbuatannya. Jika dimulakn dengan niat yang rosak, maka sia-sialah usaha itu (At-Thahan, 2000: 11).  

1.5       SUMBER DAKWAH ISLAMIYAH


Sumber Dakwah Islamiyah antaranya adalah Al-Quran ,Sunnah,Sejarah ummat ( Bangsa Dahulu dan Sejarah Pembesar negara) serta perkara yang telah berlaku dalam kehidupan manusia.

Al- Quran merupakan mukjizat Allah SWT yang agung yang mana meliputi semua aspek kehidupan termasuklah hukum syarak , ibadat, muamalat munakahat dan jinayat. Al-Quran merupakan suatu sunber yang jitu. Manakala sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran , yang mana akan menjelaskan dan memahami Al-Quran. Peranan hadis adalah untuk menjelaskan ayat al-Quran yang mubham, sebagai penghurai hukum-hakam dan tujuannya terhadap al-Quran.

Mengetahui sejarah umat yang terdahulu juga amat penting bagi kita untuk mengambil iktibar. Sebagai contohnya dalam tugas sebagai sebagai seorang pendakwah , hendaklah kita menyeru mad’u kita dengan menceritakan sejarah yang berlaku pada ummat yang sebelumnya. Para pendakwah hendaklah menggunakan kebijaksanaan dan kepintaraan akal yang menarik dan menggerakkan perasaan  pada tiap-tiap kali memberi penerangan.

Perkara yang telah berlaku atau lebih tepatnya adalah isu semasa  haruslah juga dijadikan sumber dakwah bagi memberikan penerangan , penjelasan akan sesuatu isu agar dapat dijelaskan dan kesannya supaya para pendakwah dapat memberi daya penarik yang kuat kepada pendengar kerana tugas daie’ adalah mengubati penderitaan dan menawarkan penyakit sesat menimpa manusia (Ghazali Darussalam, 1996: 14-15).

1.6       CARA DAN TEKNIK  BERDAKWAH

Menurut firman Allah s.w.t dalam surah (4) , antara garis panduan untuk berdakwah adalah :
1)   Berdakwah dengan berhikmah, pengajaran yang baik dan perdebatan yang baik.
2)   Sikap keras musuh hendaklah dibalas dengan setimpal, adapun sabar itu adalah lebih baik.
3)   Janganlah berdukacita dengan kecaman dan cabaran daripada musuh kerana Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa (A. Hasjmy, t.t: 66).

1.6.1    BERDAKWAH KEPADA KELOMPOK AWAM DAN INTELEKTUAL

Menurut Syeikh Muhammad Abduh mendatangkan contoh terbaik untuk berdakwah kepada dua kelompok masyarakat, iaitu golongan cerdik pandai dan golongan orang awam . Sebagai contohnya bagi golongan cerdik pandai ini, kita haruslah menyantuni mereka dengan berhikmah , yakni alasan dengan alasan, dalil dengan dalil, dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka. Bagi golongan awam pula, metod yang bersesuaian dengan mereka adalah maui’zatul hasanah, iaitu dengan didikan yang baik dan jalan yang mudah difahami (Drs. Anwar Masy’ari, 1979: 78 , Sayyid  Sabiq, 1985: 31-32).

1.6.2    MENGAJAR DAN MEMBERI PERINGATAN

Selain daripada itu juga, pelbagai metod dakwah yang bersesuaian dengan keadaan persekitaraan masyarakat hari ini adalah dengan melalui mengajar dan memberi peringatan yang berterusan kepada mad’u. Mereka memerlukan kepada ilmu seperti bumi yang kering berhajat kepada hujan. Justeru itu, pendakwah haruslah bijak dalam menyampaikan dakwah kepada mereka (Ghazali Darussalam, 1996: 32).

1.6.3    MEMBERI AMARAN

Manusia bukan sahaja mematuhi sesuatu dengan cara menyukakan, bahkan ada yang mematuhi melalui bentuk ancama. Sebagai contoh dalam menangani orang yang melakukan maksiat kepada Allah adalah dengan mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan cara bagi menakutkan orang lain adalah dengan seseorang pendakwah menerangkan mudarat maksiat yang menimpa keatas diri orang yang melakukankannya, keluarga dan kedudukannya. Hal ini demikian akan menyebabkan mereka berasa takut melakukan maksiat , takut kepada kecelakaan dan bala yang bakal menimpanya. Maksiat adalah segala punca segala musibah dan bencana yang membahayakan individu dan orang ramai.   (Ghazali Darussalam, 1996: 33 ).

 

1.6.4    PENULISAN

Kemampuan untuk berdakwah menggunakan penulisan adalah suatu anugerah daripada Allah. Hujjah yang mengatakan bahawa penulisan merupakan antara metod yang penting adalah jika dilihat sejarah pengislaman rakyat Rome dan Parsi adalah penulisan, surat-surat seruan dan ajakan Rasulullah telah mendapat sambutan daripada rakyat jelata dan pihak istana begitu juga di Sudan dan Habsyah. Metod ini mampu bertahan lama berbanding metod yang melibatkan percakapan  (Ghazali Darussalam, 1996: 34).

1.7       SASARAN DAKWAH

1.7.1    BERDAKWAH KEPADA BUKAN MUSLIM DAN MUSLIM

Tanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah adalah tanggungjawab semua kaum muslimin  kerana adalah sebaik-baik ummat yang dipilih untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Adapun dakwah kepada muslim ialah dalam bentuk nasihat menasihati supaya berbuat kebajikan dan menginggalkan larangan. Tugas ini lebih ditaklifkan kepada Muslim yang mengetahui yakni arif mengenai selok belok Islam (Ghazali Darussalam, 1996: 12).

1.8       KAEDAH-KAEDAH  DAN PRINSIP-PRINSIP AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR
 Antara kaedah dan pinsip dakwah yang ditekankan oleh ( Sulaiman bin Abdul Rahman al-Haqil, 1996: 68) menjadikan syariah Islam sebagai asas perlaksanaan amar makruf nahi munkar. Keduanya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang benar-benar haram . Selain itu juga, prinsip yang penting bagi melaksanakan amar makruf nahi munkar adalah sengan menangkis kejahatan . Manakala, peringkat perlaksanaan (tanfiz)  yang dibawa  oleh ulamak adalah  untuk mengubah kejahatan dan mengeluarkannya.

1.8.1    PELAKSANAAN HUKUM ISLAM DALAM DAKWAH

Undang-undang Islam adalah bertujuan untuk mencapai objektif yang besar iaitu  mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat , dan antara matlamatnya adalah seperti berikut:
1.         Menyelamatkan umat Islam daripada syirik dan bid’ah.
2.         Memperjelaskan  makna kebaikan dan kebenaran dalam negara Islam.
3.         Mewujudkan suasana yang baik dan  menghapuskan kejahatan dan maksiat. .
5.         Memupuk ukhuwah persaudaraan  dan integrasi serta kerjasama dalam kebaikan
(Sulaiman bin Abdul Rahman al-Haqil, 1996: 54)

1.9       KESIMPULAN

Dalam kita membicarakan soal ilmu dakwah ini, haruslah kita ingat bahawa setiap perbuatan kita hendaklah diniatkan kepada Allah SWT sahaja serta menuntut kerehdaan Allah. Melalui perbahasan yang telah saya kupaskan dalam tugasan ini, dapatlah dinyatakan bahawasanya tugas dakwah tidak pernah berhenti dan berkewajipan terhadap perlaksanaanya. Tugas dakwah penting dalam mengajak manusia beroleh redha serta syurga Allah.
            Dalam menjayakan misi yang Allah amanahkan ini, setiap pihak haruslah berperanan. Bermula dengan diri sendiri, yakni usaha untuk menjadi seorang muslim soleh. Kemudiannya, pembinaan keluarga yang mengamalkan cara-cara hidup Islam. Maka dengan itu, akan terhasillah masyarakat yang mengamalkan cara hidup Islam. Peluang dan ruang untuk menegakkan kalimah Islam di negara sendiri iaitu Malaysia dan  seantaro dunia amatlah cerah.
            Ummat Islam hari ini, mestilah berusaha sebaik mungkin untuk memberi kefahaman kepada masyrakat. Justeru itu, ummat Islam mestilah menambahkan ilmu , bukan sahaja ilmu agama bahkan ilmu alat , ilmu kemasyarakatan serta arif mengenai isu semasa. Faktor yang mendorong kejayaan dai’e juga adalah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa yang baik dapat memberi kefahaman dan penjelasan yang baik kepada sasaran. Maka, proses dakwah berjalan denagn baik dan Islam insya allah berkembang dengan maju. Insya allah.      

NOTA HUJUNG

107. (Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah
yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya?

حث الناس على الهدى والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليفوزوا لسعادة العاجل والأجل  (2
(3)
104. dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya.

  (4)
123. kemudian Kami wahyukan kepadamu (Wahai Muhammad): hendaklah Engkau menurut ugama Nabi Ibrahim, Yang berdiri teguh di atas jalan Yang benar; dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik.
124. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan (hari kelepasan Yang wajib dihormati) atas orang-orang (Yahudi) Yang telah berselisihan padanya; dan Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa Yang mereka telah berselisihan padanya.
125. serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.
126. dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas Dengan kejahatan Yang sama seperti Yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) Sesungguhnya Yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang Yang sabar.
127. dan Bersabarlah (Wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan Yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan Dengan (memohon pertolongan) Allah; dan janganlah Engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah Engkau bersempit dada disebabkan tipu daya Yang mereka lakukan.
128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang bertaqwa, dan orang-orang Yang berusaha memperbaiki amalannya.RUJUKAN


Al-Haqil, S. b. (1996). al-Amru bil Makruf wa nahi anil Munkar fi Daui' .Mawaqi' al-Islam:
http://www.al-islam.com ( Maktabah Syamilah)
Al-Wa'ie, D. T. (991). An-Nisa' Ad-Da'iyah. Al-Mansurah: Darul Wafa'.
At-Thahan, M. M. (2000). Sifatu Ad- Dai'yah Al-Muslim. Kaherah: Darul Al-Thaba'ah .
Burhami, Y. (2010). Muntaliqaat Ad-Dakwah ila Allah . Islandariah, Mesir: Darul Khulafa' ar-Rasyidin.
Darussalam, G. (1996). Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribution Sdn. Bhd.
Ghallusy, D. A. (1990). Dakwah Islamiyah . Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.
Hasjmy, A. (t.t.). Dustur Dakwah Menurut Al-Quran. Jakarta: Negara.
Masy'ari, D. A. (1981). Study Teantang Ilmu Da'wah . Surabaya: PT Bina Imu Offset .
MAududi, A. A. (1982). Petunjuk Juru Dakwah.
Sabiq, S. (1985). Dakwah Islamiyyah. Beirut, Lubnan: darul Kitab al-Arabi.
Yakan, F. (2012). Bahtera Penyelamat Dalam Kehidupan Pendakwah. Shah Alam, Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

                                                                  
Ads Inside Post