Tuesday, 24 September 2013

PERBANDINGAN SOSIOLOGI DARI SUDUT PANDANGAN BARAT DAN ISLAM

OLEH: SAR MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN

1.0       PANDANGAN SOSIOLOGI DARI SUDUT PANDANGAN IBNU KHALDUN
Ibnu Khaldun merupakan tokoh sosiologi Islam. Antara karya agung Ibnu Khaldun yang membicarakan tentang kemasyarakatan adalah Mukaddimah Ibnu Khaldun yang mengupas mengenai teori ketamadunan yang kini menjadi bahan rujukan ilmuan Islam dan Barat.

Antara pemikiran Ibnu Khaldun adalah teori kemasyarakatan. Menurut beliau sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai sesuatu masyarakat, kita perlu memahami manusia dan perbezaannya daripada hidupan lain. Manusia diangkat tinggi martabatnya berbanding makhuk sekelilingnya kerana boleh berfikir  dan  menimba pelbagai  ilmu sains serta ilmu seni. Kedua, manusia mempunyai kemahiran memerintah yang memberi peluang untuk menyediakna perlindungan serta mempertahankan keselamatan diri.

Ketiga, manusia dapat bekerjasama melalui pelbagai bentuk dan acara dalam menjalani kehidupan seperti kerjasama dalam institusi kekeluargaan , anak sentiasa membantu ibu bapa.   Seterusnya, ia berkembang kepada kerjasama anatara kaum yang akhirnya mewujudkan ciri keempat manusia yang dinamakan oleh Ibnu khaldun sebagai tamadun. Manusia memerlukan tamadun untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Ini termasuk tempat tinggal yang selesa di bandar dan kawan sebagai menemani hidup supaya tidak kesunyian. Semua ciri ini membezakan manusia dengan makhluk alain menurut pengamatan Ibnu Khaldun. Apabila memahami manusia, barulah kita beralih kepada pengkajian bagaimana individu dapat membina jati diri serta mempelajari budaya memalui pengalaman hidup dalam masyarakat.

Individu tidak boleh hidup dengan mengasingkan diri daripada masyarakat. Ibnu khaldun menceritakan mengenai seorang kanak –kanak yang dikurung oleh bapanya sejak lahir. Walaupun mempnyai pengetahuan luar melalui penceritaan bapanya, budak itu masih tidak mampu membayangkan dan mengimaginasikan apa yang diceritakan itu. Pengasingan daripada dunia luar itu membuatkan kanak-kanak itu tiada pengalaman berjumpa dan hidup dalam masyarakat sehingga membantutkan daya fikiran mereka. Oleh itu hidup bermasyarakat amat penting.

Menurut Ibnu Khaldun juga, beberapa faktor yang penting dalam mengumpul pengetahuan mengenai masyarakat adalah ilmu,  ilmu adalah ramuan paling asas bagi perkembangan minda manusia, terutama mengenai alam. Manusia pada asalnya jahil dan mempunyai minda yang kosong ataupun dipanggil tabula rasa mengikut Ibnu Khaldun.

Kemudian, hasil usaha menimba ilmu pengetahuan, seseorang menjadi insan yang sempurna akal fikiran dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dimantapkan dengan faktor kedua iaitu nilai murni keagamaan yang mewujudkan pembangunan jati diri yang baik.

Pembangunan insan berlandaskan agama ini perlu diserapkan ke dalam personaliti individu. Proses ini dapat dilaksanakan oleh ejen yang ketiga iaitu institusi keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan intitusi keluarga, begitu juga golongan tua dan guru juga berperanan menjadi ejen bagi membantu menerapkan nilai-nilai murni.

Ibnu Khaldun turut memandang penting akan penguasaan bahasa sebagai medium asas untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan muzik turut ejen sosialisasi yang terakhir bagi mengeratkan hubungan sesama manusia.[1] 

2.0       PANDANGAN SOSIOLOGI DARIPADA SUDUT PANDANGAN BARAT

Perkataan SosiologI mula digunakan oleh ahli sains sosial  Perancis iaitu Aguste Comte daripada  1798 sehingga 1857.

Berasal daripada perkataan latin iaitu sosio, sosio bermaksud  berkongsi.  Beberapa takrifan  telah diberi oleh ahli sosiologi tentang bidang disiplin yang baru ini.  Neil J. Smelser mentakrifkan  sosiologi adalah kajian sainstifik  tentang masyarakat dan hubungan sosialnya. Manakala De Fluer dan De Antonio, mentakrifkan sebagai percubaan meneliti tingkah laku manusia secara sistematik. Ia bertujuan  meramal tingkah laku tersebut dan berbuat sesuatu tentangnya.

            Manakala menurut Prof. Soediman, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala- gejala dalam  pergaulan  manusia . Walau apa pun takrifan yang diberiakn, namun sosiologi adalah berkaitan dengan interaksi sosial budaya, stratifikasi , birokrasi, populasi, peranan jantina, umur, tingkah laku, ekologi, politik dan kuasa minda dan norma  pembangunan dan jenayah.

            Pertubuhan sosiologi Amerika mengatakan bahawa  pembelajaran tentang kehidupan sosial serta  kesan dan akibat sosial terhadap tingkah laku manusia.  siologi meruapakan satu bidang baru jika dibandingkan dengan lain lain bidang sosial. Sosiologi juga bukan bidang sains fizikal atau sebahagian daripada bidang kemanusiaan , ia terletak ditengah-tengah antara sains kemanusiaan dan sains fizikal. Konsep ini dapat digambarkan seperti berikut: Manusia, sosiologi dan fizikal.[2]

Selain itu juga Horton berpendapat bahawa  (Horton, 1987) , sosiologi adalah suatu ilmu adalah suatu bentuk  pengetahuan yang tersusun dan diuji melalui suatu penetilian ilmiah. Maka dapatlah dirumuskan bahawa sosiologi adalah suatu ilmu sejauh mana ilmu sosiologi mengembangkan suatu bentuk pengetahuan yang tersusun dan teruji yang disasarkan oleh penelitian ilmiah. Sosiologi adalah mendasarkan sesuatu kepada bukti bukannya hanya mitos, dongeng dan angan angan.[3]     

Menurut (Schaefer, 2008), sosiologi adalah kajian saintifik terhadap tingkah laku sosial dan kumpulan manusia. Fokus utamanya adalah dalam menjayakan hubungan antara sikap dan tingkah laku manusia dan bagaimana masyarakat dibina dan perubahannya.[4]
  
3.0       KESIMPULAN
Kesimpulannya, Ibnu Khaldun merupakan tokoh sosiologi Islam yang menjadi rujukan ilmuan Islam dan Barat. Ibnu Khaldun menengahkan teori ketamadunan, bagi menjayakan teori berkenaan adalah dengan mengkaji dan memahami manusia. Ilmu pengetahuan dan nilai murni yang baik dalam agama  merupakan faktor yang penting dalam mengumpul maklumat mengenai masyarakat adalah ilmu.

Manakala, daripada sudut pandangan Barat pula adalah secara keseluruhannya sosiologi adalah merupakan satu bidang mengkaji kehidupan  masyarakat tanpa meletakkan ilmu pengetahuan dan nilai murni agama sebagai asas mengumpulkan maklumat.

[1] http://blogtraditionalislam.wordpress.com/2009/05/11 , teori -masyarakat-inbu-khaldun-jadi-rujukan-barat,  diakses pada jam 10.28 am , 24 Sept 2013.

[2]Rohana Yusuf (2006),  Asas Sains Sosial dari Perpektif Sosiologi. Ampang, Selangor: Dawana sdn. bhd,


[3]  Horton, P. B. (1987). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

[4] Schaefer, R. T. (2008). Sociology Matters. New York: McGraw-HillRUJUKAN

BUKU
Horton, P. B. (1987). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

Rohana Yusuf  (2006). Asas Sains Sosial dari Perpektif Sosiologi. Ampang, Selangor: Dawana sdn. bhd.

Schaefer, R. T. (2008). Sociology Matters. New York: McGraw-Hill.

ENTERNET
http://blogtraditionalislam.wordpress.com/2009/05/11teori -masyarakat-inbu-khaldun-jadi-rujukan-barat diakses pada jam 10.28 am , 24 Sept 2013

Ads Inside Post