Thursday, 2 October 2014

DEFINISI EPISTEMOLOGI ISLAM


DEFINISI EPISTEMOLOGI ISLAM

Epistemologi menurut Barat iaitu kebenaran itu haya berpusat pada manusai sebagai makhluk yang menetukan kebenaran sesuatu perkara. Epistemologi berasal daripada bahasa  Yunani episteme bererti pengetahuan dan logia yang bererti ilmu. Epistemologi  merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris " epistemology' yang berasal dan gabungan dua perkataan Greek iaitu 'episteme' yang bermaksud  pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan.

Epistemologi Islam pula merupakan salah satu cabang utama falsafah membincangkan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Selain itu epistemologi juga membawa erti "kajian tentang ilmu pengetahuan'" Runes (1976) 

DEFINISI ILMU

Perkataan ilmu berasal daripada bahasa Arab علم iaitu pengetahuan. Dalam bahasa inggeris disebut science yang berasal daripada bahasa Latin scientia yang bererti ilmu. Kamus al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu dengan sebenar-benar atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Ilmu juga salah satu daripada sifat Allah. Al Alim iaitu yang mengetahui juga salah satu daripada sembilan  puluh sembilan nama Allah yang mulia (al-asma al-husna). Ilmu juga sebahagian zat Allah s.w.t . dengan perkataan lain bagi Allah mengadakan sesuatu adalah mengetahui tentang sesuatu. Jadi Allah s.w.t adalah pemilik segala ilmu.

Oleh itu, terminologi adalah sesuatu istilah yang digunakan secara lebih khusus mengikut perbicaraan yang dibahaskan. Dengan itu, dapat dijelaskan bahawa istilah ilmu yang dikehendaki disini ialah ilmu al-Quran / ilmu wahyu / ilmu tanzil ialah suatu bidang ilmu yang diteliti mengikut pandangan al-Quran. (al -Ahwani, 1991: Yahya dan Azhar 2007).

DEFINISI SOPHIST

Golongan Sophist berpendapat bahawa agama adalah satu ciptaan golongan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Syed Muhammad Naquib al-Attas membahagikan golongan Sophist kepada tiga ketompok iaitu yang pertama adalah Al- la Adriyyah atau gnostic, la merupakan golongan yang mengatakan tidak tahu dan meragu-ragu terhadap sesuatu hingga menolak kemungkinan ilmu pengetahuan. Kedua, Al-indiyyah ialah terdiri daripada mereka yang bersikap subjektif di mana kelompok ini menerima kemungkinan ilmu pengetahuan akan tetapi menolak matlamat ilmu pengetahuan dan kebenaran. Ketiga, Al-inadiyyah merupakan kelompok yang keras kepala yang menafikan segala hakikat sesuatu dan menganggap hakikat itu sebagai fantasi dan khayalan semata-mata. Ketiga-tiga golongan ini secara asasnva bersikap skeptic dalam memperoleh imu dan hakikat sesuatu.

RUJUKAN

1. YAHAYA JUSOH (2012) et. Al. FALSAFAH ILMU DALAM AL QURAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI, JOHOR BAHRU : UTM SKUDAI

2.  BASRI HUSIN (2010). BEBERAPA ASPEK EPISTEMOLOGI : KONSEP, TABIAT, SUMBER -SUMBER ILMU DALAM TRADISI ISLAM, UM

3. WAN MOHD NOR WAN DAUD (2009) KERANGKA KOMPREHENSIF PEMIKIRAN MELAYU ADAB KE-17 MASIHI BERDASARKAN MANUSKRIP DURR AL FARAID KARANGAN SHEIKH NARUDIN AL –RANIRI .4. SYED MUHAMMAD DAWILAH (1993), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA . EPISTEMOLOGI ISLAM TEORI ILMU DALAM AL-QURAN 

No comments:

Post a Comment

terima kasih sudi baca (^-^)

Ads Inside Post