Monday, 27 October 2014

INTEGRITI DAN PROFESSIONAL DALAM PENGURUSAN


               TAKRIF PENGURUSAN   

Pengurusan ialah  merupakan suatu topik yang canggih yang boleh berubah mengikut situasi. (Mike Woodcock, 1993, hlm. 167) Ianya juga adalah  satu aktiviti perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau organisasi berhubung dengan segala kaedah-kaedah, peraturan-peraturanya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas kakitangannya itu. Selain itu, ada yang melihat pengurusan sebagai satu kemahiran peribadi dan pentadbiran yang agak kompleks dan sebagai teknik kepimpinan. (Ramli, 1985, hlm. 66-67)

           1.2      TAKRIF PENGURUSAN YANG PROFESSIONAL

Professional merupakan satu kemahiran asas atau pun juga menggunakan ilmu yang dicari. Seseorang yang professional akan melakukan kerja dengan bermatlamat dan berperancangan serta berperanan untuk mencapainya. Dengan erti kata lain, bekerja seperti sebahagian daripada dirinya hinggakan setiap tindakan yang dilakukan itu penuh dengan ketelitian agar mencapai matlamat yang professional. Seseorang pentadbir akan bertindak secara professional apabila melakukan sesuatu dengan kesedaran, tatatertib diri atau mengawal diri daripada segala tindak tanduk perlakuan. Ia tidak mencampurkan kehendak peribadi dalam kedudukan rasmi dan tinggi rasa sensitiviti terhadap orang lain. Jelaslah pentadbir seperti ini bertugas untuk kepentingan umum dan mahu berhidmat untuk kepentinagn manusia sejagat. Ringkasnya adalah integrity professionalnya itu berasaskan kepada memetingkan masyarakat daripada diri sendiri.

Seseorang pentadbir berkelakuan secara professional dalam pengurusan untuk mencari solusi terbaik atas nilai-nilai profession. Ia berusaha mewujudkan segala kepercayaan dan merupakan asas untuk membuat keputusan terutama yang melibatkan prinsip-prinsip. Ianya sangat sukar kerana kadang kala nilai professioanal bertentangan dengan nilai masyarakat dan kedudukan politik. Apabila situasi ini berlaku , apa yang dinilai ialah kematangan pentadbir dalam tindak –tanduk dan mencapai kata sepakad (Ramli, 1985, hlm. 193-194).

        

CIRI-CIRI PENGURUSAN PROFESSIONAL 

Menurut (Mike Woodcock, 1993: 5) pengurusan memerlukan kemampuan perlaksanaan yang efektif. Antaranya sesuatu pengurusan menuntut keterampilan dan kemampuan berikut:

-Kemampuan mengatur diri
-Nilai-nilai peribadi yang sihat
- Cita-cita peribadi yang jelas
-Mengusahakan pertumbuhan peribadi terus-menerus
-Keterampilan memecahkan persoalan
 - Kemampuan untuk menajdi kreatif dan inovatif
 -  Kemampuan tinggi untuk mempengaruhi orang lain
 - Pemahaman atas gaya pengurusan
 - Kemampuan menyelia
 - Kemampuan mendidik dan mengembangkan orang lain
 - Kemampuan membangun dan mengembangkan pasukan yang efektif

 Selain itu juga, antara nilai professional yang diutarakan oleh (Zaharah Hassan, 2009): 
   - Berilmu
   - Kreatif
   -  Inovatif
   - Integriti
   -  Neutraliti
   -  Kejujuran intelektual
   -  Berkecuali
    - Akauntabiiti

Thursday, 2 October 2014

DEFINISI EPISTEMOLOGI ISLAM


DEFINISI EPISTEMOLOGI ISLAM

Epistemologi menurut Barat iaitu kebenaran itu haya berpusat pada manusai sebagai makhluk yang menetukan kebenaran sesuatu perkara. Epistemologi berasal daripada bahasa  Yunani episteme bererti pengetahuan dan logia yang bererti ilmu. Epistemologi  merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris " epistemology' yang berasal dan gabungan dua perkataan Greek iaitu 'episteme' yang bermaksud  pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan.

Epistemologi Islam pula merupakan salah satu cabang utama falsafah membincangkan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Selain itu epistemologi juga membawa erti "kajian tentang ilmu pengetahuan'" Runes (1976) 

DEFINISI ILMU

Perkataan ilmu berasal daripada bahasa Arab علم iaitu pengetahuan. Dalam bahasa inggeris disebut science yang berasal daripada bahasa Latin scientia yang bererti ilmu. Kamus al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu dengan sebenar-benar atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Ilmu juga salah satu daripada sifat Allah. Al Alim iaitu yang mengetahui juga salah satu daripada sembilan  puluh sembilan nama Allah yang mulia (al-asma al-husna). Ilmu juga sebahagian zat Allah s.w.t . dengan perkataan lain bagi Allah mengadakan sesuatu adalah mengetahui tentang sesuatu. Jadi Allah s.w.t adalah pemilik segala ilmu.

Oleh itu, terminologi adalah sesuatu istilah yang digunakan secara lebih khusus mengikut perbicaraan yang dibahaskan. Dengan itu, dapat dijelaskan bahawa istilah ilmu yang dikehendaki disini ialah ilmu al-Quran / ilmu wahyu / ilmu tanzil ialah suatu bidang ilmu yang diteliti mengikut pandangan al-Quran. (al -Ahwani, 1991: Yahya dan Azhar 2007).

DEFINISI SOPHIST

Golongan Sophist berpendapat bahawa agama adalah satu ciptaan golongan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Syed Muhammad Naquib al-Attas membahagikan golongan Sophist kepada tiga ketompok iaitu yang pertama adalah Al- la Adriyyah atau gnostic, la merupakan golongan yang mengatakan tidak tahu dan meragu-ragu terhadap sesuatu hingga menolak kemungkinan ilmu pengetahuan. Kedua, Al-indiyyah ialah terdiri daripada mereka yang bersikap subjektif di mana kelompok ini menerima kemungkinan ilmu pengetahuan akan tetapi menolak matlamat ilmu pengetahuan dan kebenaran. Ketiga, Al-inadiyyah merupakan kelompok yang keras kepala yang menafikan segala hakikat sesuatu dan menganggap hakikat itu sebagai fantasi dan khayalan semata-mata. Ketiga-tiga golongan ini secara asasnva bersikap skeptic dalam memperoleh imu dan hakikat sesuatu.

RUJUKAN

1. YAHAYA JUSOH (2012) et. Al. FALSAFAH ILMU DALAM AL QURAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI, JOHOR BAHRU : UTM SKUDAI

2.  BASRI HUSIN (2010). BEBERAPA ASPEK EPISTEMOLOGI : KONSEP, TABIAT, SUMBER -SUMBER ILMU DALAM TRADISI ISLAM, UM

3. WAN MOHD NOR WAN DAUD (2009) KERANGKA KOMPREHENSIF PEMIKIRAN MELAYU ADAB KE-17 MASIHI BERDASARKAN MANUSKRIP DURR AL FARAID KARANGAN SHEIKH NARUDIN AL –RANIRI .4. SYED MUHAMMAD DAWILAH (1993), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA . EPISTEMOLOGI ISLAM TEORI ILMU DALAM AL-QURAN 

Ads Inside Post