Wednesday, 11 December 2013

Teknik menghafaz Al-Quran

Antara teknik menghafaz al-Quran yang boleh kita praktikkan adalah:


1. Doa. Minta pada Allah agar dipermudahkan menghafal kalamNya.

2. Baca muka surat yang perlu dihafaz dengan lancar, tanpa sebarang kesalahan baris dan hukum tajwid. Ianya penting bagi membantu anda menghafal dengan baik. Pada pengalaman saya, sebanyak hampir 30% membantu dalam hafazan. Bila kita lancar dilidah, maka akan mudah untuk hafal.

3. Gunakan quran yang ada terjemahan. Selepas baca dengan lancar, anda digalakkan melihat terjemahan ayat yang anda hafal. Ianya membantu anda untuk memahami makna ayat dan ingat kesenimbungan ayat yang dihafal. 

4. Pecahkan 3 bahagian pada satu muka surat supaya ianya nampak lebih sikit dan mudah untuk dihafal. Gariskan menggunakan pensel dan pembaris. 

5. Kenalpasti kepala ayat bagi setiap ayat. Analisis perbezaan ayat pertama dan kedua seterusnya ketiga mengikut bahagian. Contohnya ayat pertama dan kedua sama kepala ayat, maka anda perlu melihat perbezaan perkataan dan ayat yang bersambung selepasnya. 

6. Fokus. Fokuskan minda dan hati pada Al-Quran. Kalau benar-benar fokus ,insya allah sekejap sahaja kita sudah boleh menghafal.

7. Tasmik dengan kawan sebelum hantar tasmik kepada guru. 

8. Semak bacaan  dengan kawan-kawan.

9. Tandakan kesalahan baris atau tajwid setelah disemak oleh kawan.

10. Yakin.


Ok, saya terangkan lebih jelas. Mula-mula lancarkan dan tahu terjemahan. Pada peringkat ini anda perlu fokus. Kalau saya, setelah bacaan lancar, tajwid diperkemaskan saya akan terus mulakan hafazan. Ok, hafaz ayat yang pertama sampai lancar dan pada masa yang sama tahu maksud ayat. Apabila sudah dapat hafaz ayat pertama barulah sambung kepada ayat kedua begitu juga seterusnya sampailah habis satu bahagian. Ingat ye kita dah pecahkan kepada tiga bahagian. So, buat ikut step, dan step . Bila dah betul- betul yakin , barulah mulakan sambung hafazan perenggan kedua dan ulang step daripada awal. Selain itu juga, fokus betul-betul bila menghafaz dengan kosongkan fikiran serta ingat terjemahan ayat yang dihafal. Jangan mudah putus asa ye, ulang hafazan selagi tak lancar dan sentiasa fokus. Insya allah dapat menguasai dengan baik. Saya berharap agar entry ini dapat membantu dalam memudahkan hafalan. Insya Allah. Terima kasih. 

Monday, 14 October 2013

FIQH DAKWAH

OLEH: SAR MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN

1.0       PENGENALAN


Ilmu dakwah merupakan suatu ilmu yang penting dalam menjayakan masyarakat kepada yang lebih baik. Dakwah adalah mengajak manusia kearah kebaikan serta meninggalkan larangan Allah. Hukum berdakwah adalah wajib dilaksanakan. Sekecil-kecil tanggungjawab adalahkepada diri sendiri, kemudian keluarga, jiran , sahabat handai , masyarakat dan seterusnya Negara. Para pendakwah mestilah mempunyai sifat yang ikhlas sebagai tunjang utama agar mendapat berkat daripada Allah SWT. Pelbagai metod yang boleh digunakan mengikut keperluan , latar belakang mad’u , persekitaran ,mad’u  dan juga sifat-sifat mad’u. Justeru, para pendakwah mestilah bijkasana dalam menyampaikan meseg kepada mad’u, ini boleh diperkukuhkan dengan banyaknya membaca dan mengkaji serta pengalaman daripada peristiwa yang lepas mengenai bagaimana untuk mengurus sasaran dakwah.

            Al-Quran dan hadis merupakan asas rujukan utama dalam merealisasikan dakwah. Peranannya sudah  termaktub sejak ianya diturunkan kepada nabi Muhammad SAW .  Rujukan utama ini mestilah berada diatas dan diguna pakai dalam kehidupan kita. Peraturan yang Allah SWT aturkan ini begitu cantik dan releven. Hal ini kerana, Allah maha mengetahui kemampuan hambaNya dan  Dialah sebaik –baik  perancang.1.1       PERGERTIAN DAKWAH

Pengertian dakwah berdasarkan ayat 107 surah Yusof (1) seseorang pendakwah sebelum melakukan kerja-kerja dakwah hendaklah jelas tujuan dakwahnya. Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan bahawa dakwah adalah mengajak manusia kejalan Allah, bukannya jalan mensyirikkan Allah s.w.t. dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup (A. Hasjmy, t.t: 28).

Selain itu juga dakwah turut ditakrifkan sebagai suara nubuwwah, yakni suara kenabian. Suara kenabian yang berkumandang dalam usaha memperingtkan manusia daripada lalai  dan menunjukkan mereka jalan menuju Tuhan (A. Hasjmy, t.t: 30).

Secara umumnya dakwah merupakan satu ilmu pengetahuan yang terdiri daripada cara-cara dan tuntutan , bagaimana cara untuk menarik perhatian manusia supaya menganut, menyetujui dan melaksanakan sesuatu idealogi, pendapat-pendapat, pekerjaan-perkerjaan dan lain-lain (Drs. Anwar Masy’ari , 1979 : 8)

Doktor Taufiq Yusof Al-Wa’ie mentakrifkan makna dakwah iaitu secara zahirnya , tujuan berdakwah ini ialah kemajuan diri yang sempurna dan kemajuan hidup bermasyarakat  dan penyucian dalam hidup didunia serta sabar dalam apa jua halangan dan rintangan. Dalam erti kata lain, membawa dakwah Islam dan menyebarkannya kepada manusia serta menghimpunkan manusia kepada kenaikan dan mengikut manhaj Allah dalam usaha mengislahkan mereka. Manhaj Allah yang telah ditetapkan adalah meliputi keseluruhannya, baik dari segi kata-kata mahupun perbuatan dan suruhan kepada kebaikan (Doktor Taufiq Al-Wa'ie, 1991: 9-19).

1.2       TUJUAN DAKWAH

Tujuan dakwah Islam ialah agar beribadah kepada Allah yang maha esa. Belum cukup sekiranya manusia itu mengakui hamba Allah , tapi masih tidak mengamalkan ajaran Islam dan masih terikat dengan peraturan jahiliyah. Selain daripada itu, tujuan dakwah adalah meminta kepada orang yang telah beriman kepada Islam dan menjaga fikirannya amalnya daripada kotoran dan perkara yang ditegah serta menjaga perbuatan daripada melakukan perkara terlarang ( Abul A’la Al Maududi,1982: 2-3)

Adalah tujuan utama dakwah menurut Syeikh Ali Mahfuz adalah mencari kebahagiaan (2). Diertikan sebagai mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengajak manusia supaya melakukan kebaikan, meninggalkan perkara munkar, memeluk Islam. Usaha-usaha dakwah tidaklah dapat dicapai dalam masa yang singkat , ianya memerlukan proses yang panjang , antaranya adalah melalui pendidikan, pengajaran, tabligh, membaiki taraf hidup, kesihatan dan pelbagai lagi (Drs. Anwar Masy’ari, 1979: 38-39).

1.3       HUKUM BERDAKWAH


Amar makruf merupakan satu taklif rabbani ( tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah ) seorang muslim tidak akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya selagi mana tidak melaksanakan tugas ini dalam lingkungan diri, keluarga, dan  masyarakat (Fathi Yakan, 2012: 145, Yasir Burhami, 2010: 30). Taklif rabbani ini telah Allah tegaskan dalam firmanNya: (3)

1.4       SIFAT PENDAKWAH

Antara sifat yang perlu dipupuk dalam jiwa para pendakwah dalam usaha mengislahkan keadaan sekeliling adalah bertunjangkan niat yang telus kerana Allah SWT yakni, ikhlas. Setiap perbuatan hendaklah dimulakan dengan niat,  jika dimulakan dengan niat yang  sah, maka sahlah perbuatannya. Jika dimulakn dengan niat yang rosak, maka sia-sialah usaha itu (At-Thahan, 2000: 11).  

1.5       SUMBER DAKWAH ISLAMIYAH


Sumber Dakwah Islamiyah antaranya adalah Al-Quran ,Sunnah,Sejarah ummat ( Bangsa Dahulu dan Sejarah Pembesar negara) serta perkara yang telah berlaku dalam kehidupan manusia.

Al- Quran merupakan mukjizat Allah SWT yang agung yang mana meliputi semua aspek kehidupan termasuklah hukum syarak , ibadat, muamalat munakahat dan jinayat. Al-Quran merupakan suatu sunber yang jitu. Manakala sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran , yang mana akan menjelaskan dan memahami Al-Quran. Peranan hadis adalah untuk menjelaskan ayat al-Quran yang mubham, sebagai penghurai hukum-hakam dan tujuannya terhadap al-Quran.

Mengetahui sejarah umat yang terdahulu juga amat penting bagi kita untuk mengambil iktibar. Sebagai contohnya dalam tugas sebagai sebagai seorang pendakwah , hendaklah kita menyeru mad’u kita dengan menceritakan sejarah yang berlaku pada ummat yang sebelumnya. Para pendakwah hendaklah menggunakan kebijaksanaan dan kepintaraan akal yang menarik dan menggerakkan perasaan  pada tiap-tiap kali memberi penerangan.

Perkara yang telah berlaku atau lebih tepatnya adalah isu semasa  haruslah juga dijadikan sumber dakwah bagi memberikan penerangan , penjelasan akan sesuatu isu agar dapat dijelaskan dan kesannya supaya para pendakwah dapat memberi daya penarik yang kuat kepada pendengar kerana tugas daie’ adalah mengubati penderitaan dan menawarkan penyakit sesat menimpa manusia (Ghazali Darussalam, 1996: 14-15).

1.6       CARA DAN TEKNIK  BERDAKWAH

Menurut firman Allah s.w.t dalam surah (4) , antara garis panduan untuk berdakwah adalah :
1)   Berdakwah dengan berhikmah, pengajaran yang baik dan perdebatan yang baik.
2)   Sikap keras musuh hendaklah dibalas dengan setimpal, adapun sabar itu adalah lebih baik.
3)   Janganlah berdukacita dengan kecaman dan cabaran daripada musuh kerana Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa (A. Hasjmy, t.t: 66).

1.6.1    BERDAKWAH KEPADA KELOMPOK AWAM DAN INTELEKTUAL

Menurut Syeikh Muhammad Abduh mendatangkan contoh terbaik untuk berdakwah kepada dua kelompok masyarakat, iaitu golongan cerdik pandai dan golongan orang awam . Sebagai contohnya bagi golongan cerdik pandai ini, kita haruslah menyantuni mereka dengan berhikmah , yakni alasan dengan alasan, dalil dengan dalil, dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka. Bagi golongan awam pula, metod yang bersesuaian dengan mereka adalah maui’zatul hasanah, iaitu dengan didikan yang baik dan jalan yang mudah difahami (Drs. Anwar Masy’ari, 1979: 78 , Sayyid  Sabiq, 1985: 31-32).

1.6.2    MENGAJAR DAN MEMBERI PERINGATAN

Selain daripada itu juga, pelbagai metod dakwah yang bersesuaian dengan keadaan persekitaraan masyarakat hari ini adalah dengan melalui mengajar dan memberi peringatan yang berterusan kepada mad’u. Mereka memerlukan kepada ilmu seperti bumi yang kering berhajat kepada hujan. Justeru itu, pendakwah haruslah bijak dalam menyampaikan dakwah kepada mereka (Ghazali Darussalam, 1996: 32).

1.6.3    MEMBERI AMARAN

Manusia bukan sahaja mematuhi sesuatu dengan cara menyukakan, bahkan ada yang mematuhi melalui bentuk ancama. Sebagai contoh dalam menangani orang yang melakukan maksiat kepada Allah adalah dengan mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan cara bagi menakutkan orang lain adalah dengan seseorang pendakwah menerangkan mudarat maksiat yang menimpa keatas diri orang yang melakukankannya, keluarga dan kedudukannya. Hal ini demikian akan menyebabkan mereka berasa takut melakukan maksiat , takut kepada kecelakaan dan bala yang bakal menimpanya. Maksiat adalah segala punca segala musibah dan bencana yang membahayakan individu dan orang ramai.   (Ghazali Darussalam, 1996: 33 ).

 

1.6.4    PENULISAN

Kemampuan untuk berdakwah menggunakan penulisan adalah suatu anugerah daripada Allah. Hujjah yang mengatakan bahawa penulisan merupakan antara metod yang penting adalah jika dilihat sejarah pengislaman rakyat Rome dan Parsi adalah penulisan, surat-surat seruan dan ajakan Rasulullah telah mendapat sambutan daripada rakyat jelata dan pihak istana begitu juga di Sudan dan Habsyah. Metod ini mampu bertahan lama berbanding metod yang melibatkan percakapan  (Ghazali Darussalam, 1996: 34).

1.7       SASARAN DAKWAH

1.7.1    BERDAKWAH KEPADA BUKAN MUSLIM DAN MUSLIM

Tanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah adalah tanggungjawab semua kaum muslimin  kerana adalah sebaik-baik ummat yang dipilih untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Adapun dakwah kepada muslim ialah dalam bentuk nasihat menasihati supaya berbuat kebajikan dan menginggalkan larangan. Tugas ini lebih ditaklifkan kepada Muslim yang mengetahui yakni arif mengenai selok belok Islam (Ghazali Darussalam, 1996: 12).

1.8       KAEDAH-KAEDAH  DAN PRINSIP-PRINSIP AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR
 Antara kaedah dan pinsip dakwah yang ditekankan oleh ( Sulaiman bin Abdul Rahman al-Haqil, 1996: 68) menjadikan syariah Islam sebagai asas perlaksanaan amar makruf nahi munkar. Keduanya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang benar-benar haram . Selain itu juga, prinsip yang penting bagi melaksanakan amar makruf nahi munkar adalah sengan menangkis kejahatan . Manakala, peringkat perlaksanaan (tanfiz)  yang dibawa  oleh ulamak adalah  untuk mengubah kejahatan dan mengeluarkannya.

1.8.1    PELAKSANAAN HUKUM ISLAM DALAM DAKWAH

Undang-undang Islam adalah bertujuan untuk mencapai objektif yang besar iaitu  mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat , dan antara matlamatnya adalah seperti berikut:
1.         Menyelamatkan umat Islam daripada syirik dan bid’ah.
2.         Memperjelaskan  makna kebaikan dan kebenaran dalam negara Islam.
3.         Mewujudkan suasana yang baik dan  menghapuskan kejahatan dan maksiat. .
5.         Memupuk ukhuwah persaudaraan  dan integrasi serta kerjasama dalam kebaikan
(Sulaiman bin Abdul Rahman al-Haqil, 1996: 54)

1.9       KESIMPULAN

Dalam kita membicarakan soal ilmu dakwah ini, haruslah kita ingat bahawa setiap perbuatan kita hendaklah diniatkan kepada Allah SWT sahaja serta menuntut kerehdaan Allah. Melalui perbahasan yang telah saya kupaskan dalam tugasan ini, dapatlah dinyatakan bahawasanya tugas dakwah tidak pernah berhenti dan berkewajipan terhadap perlaksanaanya. Tugas dakwah penting dalam mengajak manusia beroleh redha serta syurga Allah.
            Dalam menjayakan misi yang Allah amanahkan ini, setiap pihak haruslah berperanan. Bermula dengan diri sendiri, yakni usaha untuk menjadi seorang muslim soleh. Kemudiannya, pembinaan keluarga yang mengamalkan cara-cara hidup Islam. Maka dengan itu, akan terhasillah masyarakat yang mengamalkan cara hidup Islam. Peluang dan ruang untuk menegakkan kalimah Islam di negara sendiri iaitu Malaysia dan  seantaro dunia amatlah cerah.
            Ummat Islam hari ini, mestilah berusaha sebaik mungkin untuk memberi kefahaman kepada masyrakat. Justeru itu, ummat Islam mestilah menambahkan ilmu , bukan sahaja ilmu agama bahkan ilmu alat , ilmu kemasyarakatan serta arif mengenai isu semasa. Faktor yang mendorong kejayaan dai’e juga adalah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa yang baik dapat memberi kefahaman dan penjelasan yang baik kepada sasaran. Maka, proses dakwah berjalan denagn baik dan Islam insya allah berkembang dengan maju. Insya allah.      

NOTA HUJUNG

107. (Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah
yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya?

حث الناس على الهدى والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليفوزوا لسعادة العاجل والأجل  (2
(3)
104. dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya.

  (4)
123. kemudian Kami wahyukan kepadamu (Wahai Muhammad): hendaklah Engkau menurut ugama Nabi Ibrahim, Yang berdiri teguh di atas jalan Yang benar; dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik.
124. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan (hari kelepasan Yang wajib dihormati) atas orang-orang (Yahudi) Yang telah berselisihan padanya; dan Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa Yang mereka telah berselisihan padanya.
125. serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.
126. dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas Dengan kejahatan Yang sama seperti Yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) Sesungguhnya Yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang Yang sabar.
127. dan Bersabarlah (Wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan Yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan Dengan (memohon pertolongan) Allah; dan janganlah Engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah Engkau bersempit dada disebabkan tipu daya Yang mereka lakukan.
128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang bertaqwa, dan orang-orang Yang berusaha memperbaiki amalannya.RUJUKAN


Al-Haqil, S. b. (1996). al-Amru bil Makruf wa nahi anil Munkar fi Daui' .Mawaqi' al-Islam:
http://www.al-islam.com ( Maktabah Syamilah)
Al-Wa'ie, D. T. (991). An-Nisa' Ad-Da'iyah. Al-Mansurah: Darul Wafa'.
At-Thahan, M. M. (2000). Sifatu Ad- Dai'yah Al-Muslim. Kaherah: Darul Al-Thaba'ah .
Burhami, Y. (2010). Muntaliqaat Ad-Dakwah ila Allah . Islandariah, Mesir: Darul Khulafa' ar-Rasyidin.
Darussalam, G. (1996). Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribution Sdn. Bhd.
Ghallusy, D. A. (1990). Dakwah Islamiyah . Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.
Hasjmy, A. (t.t.). Dustur Dakwah Menurut Al-Quran. Jakarta: Negara.
Masy'ari, D. A. (1981). Study Teantang Ilmu Da'wah . Surabaya: PT Bina Imu Offset .
MAududi, A. A. (1982). Petunjuk Juru Dakwah.
Sabiq, S. (1985). Dakwah Islamiyyah. Beirut, Lubnan: darul Kitab al-Arabi.
Yakan, F. (2012). Bahtera Penyelamat Dalam Kehidupan Pendakwah. Shah Alam, Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

                                                                  
Tuesday, 24 September 2013

PERBANDINGAN SOSIOLOGI DARI SUDUT PANDANGAN BARAT DAN ISLAM

OLEH: SAR MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN

1.0       PANDANGAN SOSIOLOGI DARI SUDUT PANDANGAN IBNU KHALDUN
Ibnu Khaldun merupakan tokoh sosiologi Islam. Antara karya agung Ibnu Khaldun yang membicarakan tentang kemasyarakatan adalah Mukaddimah Ibnu Khaldun yang mengupas mengenai teori ketamadunan yang kini menjadi bahan rujukan ilmuan Islam dan Barat.

Antara pemikiran Ibnu Khaldun adalah teori kemasyarakatan. Menurut beliau sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai sesuatu masyarakat, kita perlu memahami manusia dan perbezaannya daripada hidupan lain. Manusia diangkat tinggi martabatnya berbanding makhuk sekelilingnya kerana boleh berfikir  dan  menimba pelbagai  ilmu sains serta ilmu seni. Kedua, manusia mempunyai kemahiran memerintah yang memberi peluang untuk menyediakna perlindungan serta mempertahankan keselamatan diri.

Ketiga, manusia dapat bekerjasama melalui pelbagai bentuk dan acara dalam menjalani kehidupan seperti kerjasama dalam institusi kekeluargaan , anak sentiasa membantu ibu bapa.   Seterusnya, ia berkembang kepada kerjasama anatara kaum yang akhirnya mewujudkan ciri keempat manusia yang dinamakan oleh Ibnu khaldun sebagai tamadun. Manusia memerlukan tamadun untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Ini termasuk tempat tinggal yang selesa di bandar dan kawan sebagai menemani hidup supaya tidak kesunyian. Semua ciri ini membezakan manusia dengan makhluk alain menurut pengamatan Ibnu Khaldun. Apabila memahami manusia, barulah kita beralih kepada pengkajian bagaimana individu dapat membina jati diri serta mempelajari budaya memalui pengalaman hidup dalam masyarakat.

Individu tidak boleh hidup dengan mengasingkan diri daripada masyarakat. Ibnu khaldun menceritakan mengenai seorang kanak –kanak yang dikurung oleh bapanya sejak lahir. Walaupun mempnyai pengetahuan luar melalui penceritaan bapanya, budak itu masih tidak mampu membayangkan dan mengimaginasikan apa yang diceritakan itu. Pengasingan daripada dunia luar itu membuatkan kanak-kanak itu tiada pengalaman berjumpa dan hidup dalam masyarakat sehingga membantutkan daya fikiran mereka. Oleh itu hidup bermasyarakat amat penting.

Menurut Ibnu Khaldun juga, beberapa faktor yang penting dalam mengumpul pengetahuan mengenai masyarakat adalah ilmu,  ilmu adalah ramuan paling asas bagi perkembangan minda manusia, terutama mengenai alam. Manusia pada asalnya jahil dan mempunyai minda yang kosong ataupun dipanggil tabula rasa mengikut Ibnu Khaldun.

Kemudian, hasil usaha menimba ilmu pengetahuan, seseorang menjadi insan yang sempurna akal fikiran dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dimantapkan dengan faktor kedua iaitu nilai murni keagamaan yang mewujudkan pembangunan jati diri yang baik.

Pembangunan insan berlandaskan agama ini perlu diserapkan ke dalam personaliti individu. Proses ini dapat dilaksanakan oleh ejen yang ketiga iaitu institusi keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan intitusi keluarga, begitu juga golongan tua dan guru juga berperanan menjadi ejen bagi membantu menerapkan nilai-nilai murni.

Ibnu Khaldun turut memandang penting akan penguasaan bahasa sebagai medium asas untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan muzik turut ejen sosialisasi yang terakhir bagi mengeratkan hubungan sesama manusia.[1] 

2.0       PANDANGAN SOSIOLOGI DARIPADA SUDUT PANDANGAN BARAT

Perkataan SosiologI mula digunakan oleh ahli sains sosial  Perancis iaitu Aguste Comte daripada  1798 sehingga 1857.

Berasal daripada perkataan latin iaitu sosio, sosio bermaksud  berkongsi.  Beberapa takrifan  telah diberi oleh ahli sosiologi tentang bidang disiplin yang baru ini.  Neil J. Smelser mentakrifkan  sosiologi adalah kajian sainstifik  tentang masyarakat dan hubungan sosialnya. Manakala De Fluer dan De Antonio, mentakrifkan sebagai percubaan meneliti tingkah laku manusia secara sistematik. Ia bertujuan  meramal tingkah laku tersebut dan berbuat sesuatu tentangnya.

            Manakala menurut Prof. Soediman, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala- gejala dalam  pergaulan  manusia . Walau apa pun takrifan yang diberiakn, namun sosiologi adalah berkaitan dengan interaksi sosial budaya, stratifikasi , birokrasi, populasi, peranan jantina, umur, tingkah laku, ekologi, politik dan kuasa minda dan norma  pembangunan dan jenayah.

            Pertubuhan sosiologi Amerika mengatakan bahawa  pembelajaran tentang kehidupan sosial serta  kesan dan akibat sosial terhadap tingkah laku manusia.  siologi meruapakan satu bidang baru jika dibandingkan dengan lain lain bidang sosial. Sosiologi juga bukan bidang sains fizikal atau sebahagian daripada bidang kemanusiaan , ia terletak ditengah-tengah antara sains kemanusiaan dan sains fizikal. Konsep ini dapat digambarkan seperti berikut: Manusia, sosiologi dan fizikal.[2]

Selain itu juga Horton berpendapat bahawa  (Horton, 1987) , sosiologi adalah suatu ilmu adalah suatu bentuk  pengetahuan yang tersusun dan diuji melalui suatu penetilian ilmiah. Maka dapatlah dirumuskan bahawa sosiologi adalah suatu ilmu sejauh mana ilmu sosiologi mengembangkan suatu bentuk pengetahuan yang tersusun dan teruji yang disasarkan oleh penelitian ilmiah. Sosiologi adalah mendasarkan sesuatu kepada bukti bukannya hanya mitos, dongeng dan angan angan.[3]     

Menurut (Schaefer, 2008), sosiologi adalah kajian saintifik terhadap tingkah laku sosial dan kumpulan manusia. Fokus utamanya adalah dalam menjayakan hubungan antara sikap dan tingkah laku manusia dan bagaimana masyarakat dibina dan perubahannya.[4]
  
3.0       KESIMPULAN
Kesimpulannya, Ibnu Khaldun merupakan tokoh sosiologi Islam yang menjadi rujukan ilmuan Islam dan Barat. Ibnu Khaldun menengahkan teori ketamadunan, bagi menjayakan teori berkenaan adalah dengan mengkaji dan memahami manusia. Ilmu pengetahuan dan nilai murni yang baik dalam agama  merupakan faktor yang penting dalam mengumpul maklumat mengenai masyarakat adalah ilmu.

Manakala, daripada sudut pandangan Barat pula adalah secara keseluruhannya sosiologi adalah merupakan satu bidang mengkaji kehidupan  masyarakat tanpa meletakkan ilmu pengetahuan dan nilai murni agama sebagai asas mengumpulkan maklumat.

[1] http://blogtraditionalislam.wordpress.com/2009/05/11 , teori -masyarakat-inbu-khaldun-jadi-rujukan-barat,  diakses pada jam 10.28 am , 24 Sept 2013.

[2]Rohana Yusuf (2006),  Asas Sains Sosial dari Perpektif Sosiologi. Ampang, Selangor: Dawana sdn. bhd,


[3]  Horton, P. B. (1987). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

[4] Schaefer, R. T. (2008). Sociology Matters. New York: McGraw-HillRUJUKAN

BUKU
Horton, P. B. (1987). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

Rohana Yusuf  (2006). Asas Sains Sosial dari Perpektif Sosiologi. Ampang, Selangor: Dawana sdn. bhd.

Schaefer, R. T. (2008). Sociology Matters. New York: McGraw-Hill.

ENTERNET
http://blogtraditionalislam.wordpress.com/2009/05/11teori -masyarakat-inbu-khaldun-jadi-rujukan-barat diakses pada jam 10.28 am , 24 Sept 2013

Friday, 31 May 2013

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN LESTARI ( DARI SUDUT BIOLOGI) 1.0 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN LESTARI ( DARI SUDUT BIOLOGI)

Komuniti lestari adalah komuniti yang mengamalkan prinsip pembangunan lestari, iaitu komuniti yang menerima pakai cara hidup dan jalan pembangunan yang menghormati dan bertindak dalam lingkungan batasan alam semulajadi. Matlamat utama komuniti lestari adalah memenuhi keperluan asas sumber secara berterusan pada masa depan.

Prinsip komuniti lestari yang perlu dituruti bagi mencapai matlamat membangunkan komuniti adalah menghormati dan memelihara kehidupan komuniti dengan bertanggungjawab bagi memelihara penduduk dan kehidupan lain, sekarang dan akan datang. Seterusnya, pembangunan yang tidak menjejaskan kumpulan lain atau generasi akan datang serta pengagihan yang adil faedah dan kos penggunaan sumber dan pemeliharaan alam sekitar dalam komuniti berlainan dan kumpulan-kumpulan berkepentingan.

Untuk membentuk masyarakat lestari adalah dengan masyarakat perlu mengubah sikap dan amalan harian. Mengupayakan komuniti bagi menjaga persekitaran mereka. Menyediakan kerangka nasional bagi integrasi pembangunan dengan pemeliharaan dan mewujudkan perikatan global.
   
2.0 PEMBANGUNAN DARI SUDUT EKONOMI

Pembangunan sesebuah bandar atau kawasan luar bandar adalah disebabkan proses pembangunan pembandaran yang meliputi perindustrian. Perindustrian telah mampu mempengrauhi pertumbuhan bandar dan serta proses perbandaran sesebuah Negara. Pembangunan industri di kawasan luar bandar bermatlamat untuk mengubah senario pembangunan nasional agar kawasan yang selama ini   terpinggir daripada arus pembangunan akan turut sama merasai gelombang kemajuan negara. Ini disebabkan penubuhan eset industri akan menjana kewujudan pusat-pusat pembangunan wilayah, peningkatan pengeluaran di luar bandar, pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan, pembentukan kemahiran dan disiplin kerja, penambahan bilangan bumiputra dalam perniagaan dan industri dan pengukuhan antara industri.


3.1 PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP GOLONGAN MUDA.

Salah satu pembangunan komuniti berdasarkan biologi. Mengikut golongan iaitu golongan muda. Bandar, bangunkan kawasan perindustrian , akan membuka peluang kepada golongan muda untuk bekerja, meningkatkan taraf hidup mereka. Fenomena migrasi keluar desa ini mempunyai beberapa polisi yang penting dari segi perancanagn dan pembanguna ekonomi keseluruhannya. Dasar ekonomi baru (DEB) secara langsung atau tidak langsung merangsangkan fenomena migrasi  keluar desa melalui program penggalakkan bumiputra memiliki dan menguasai 30% daripda aktiviti perniagaann dan perindustrian dan juga program penggalakan berpindah daripada pekerjaan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendahkepada pekerjaan yang mempunyai daya pengeluaran yang yang tinggi. Mahu  tidak mahu, migrasi keluar desa yang terbit daripada rangsangan-rangsanagn ini perlu dianggap sesuatu yang positif, iaitu yang melibatkan proses mengeluarkan daripada kemiskinan. Ini perlu dilihat dalam konteks kemiskinan Bandar dan juga dasar –dasar perbandaran dan perindustrian yang berkaitan. Dasar-dasar upah dan pampasan pekerja pindustri perlu menjamin pendapatan yang lebih lumayan sebelum migrasi. Program latihan sesuai dengan permintaan pekerja industry tertentu juga sesuai dijalankan, jika tidak akan ada mismatch diantara keperlua tenaga kerja industry yang diperlukan dengan penawaran tenaga kerja yang mempunyai kemahiran yang berlainan. Akibatnya wujud kadar pengangguran yang tinggi dalam kalangan buruh –migran , walaupun terdapat permintaan yang tinggi bagi buruh industri.

Dari segi lain pengecilan sektor pertanian dari segi sumbangan KNK dan bahagian tenaga buruh dalam sektor pertanian diharapkan dapat menyediakan tapak bagi pembangunan  sektor pertanian yang lebih berasaskan perdaganagn serta membesarkan saiz unit-unit pengurusan pertanian. Daya pengeluaran keseluruhannya dijangka meningkat, tetapi memerlukan perubahan-perubahan perundangan tertentu dari segi pemilikan dan cara milik tanah. Jika tidak halangan halanagn struktual terhadap pembangunan sector pertanian akan terus memerangkap golongan –golongan termiskin. Jika ini berlaku denagn kadar lebih pesat dan usaha-usaha untuk berlaku dengan kadar yang lebih pesat dan usaha –usaha untuk membendung arah aliran ini akan menjadi sia-sia. 

3.2 PEMBANGUNAN EKONOMI TERHDAP GOLONGAN PETANI  

Perlu galakan untuk meneruskan aktiviti pertanian atau membuka tanah-tanah rancangan. Petani perlu mendapat inisiatif yang bersesuaian bagi mangusahakan tanah-tanah terbiar serta meningakatkan pengeluaran. Sumbangan tanah rancangan yang telah digagaskan amat bernlai ke generasi rancangan yang seterusnya.

3.2.1 Contoh bantuan : skim subsidi baja.

Petani diberikan baja daripada pihak kerajaan untuk mengusahakan padi. Ini adalah salah satu usah auntuk membangunkan golongan petani. Hasil pengeluaran makin bertambah apabila bantuan baja diberikan.

3.2.2 Kesan keatas kos pengeluaran

Kos pengeluaran baja amatlah membebankan. Secara purata petani membelanjakan Rm 103.57 sehektar bagi input baja. Dengan perlaksanaan skim subsidi baja , petani telah menyelamatkan 86$ daripada kos baja. Tambahann pula dengan adanya skim ini kuantiti baja yang digunakan oleh petani bertambah, walhal perbelanjaan untuk keluaran baja rendah.

3.2.3 Kemudahan perairan dan kadar hasil

Bekalan air yang terkawal melalui rancanagn perairan merupakan salah satu faktor terpenting menyumbang peningkatan hasil padi. Perairan juga merupakan penggenap kepada penggunaan input moden seperti baka jenis baik, baja kimia dan racun serangga perosak. Perairan juga perlu pada tanaman dua kali setahun.
Rancangan untuk menyediakan kemudahan perairan bermula sejak 1930-an. Sehingga 1970 kira-kira 64% daripada kawasan padi telah mendapat dibekalkan dengan kemudahan perairan. Walaupun kadar ini adalah kadar yang tinggi , namun hanya 20% sahaja kawasan padi yang mempunyai kadara tanaman dua kali setahun.

3.3 PEMBANGUNAN TERHADAP MASYARAKAT ORANG ASLI.

Orang asli merupakan masyarakat yang terpinggir baik dari segi lokasi, sosial, psikologi mahupun ekonomi. Walaubagaimanapun, terdapat sesetengah komuniti ini telah menertai arus perdana masyarakat Malaysia. Masyarakat orang asli terbahagi kepada tiga kategori utama iaitu Senoi, Melayu Asli dan Negrito.

 Sebagai contohnya pembangunan yang berlaku terhadap orang asli Terengganu antaranya adalah melibatkan peningkatan taraf sosioekonomi, mengintegrasikan mereka dengan masyarakat induk.
Antara pembangunan untuk mencapai matlamat dan objektif pembangunan terhadap orang asli adalah antaranya:
1)   Pembangunan tanah
Langkah yang diambil bagi melaksanak program ini adalah dengan memajukan tanah yang dikhaskan untuk penempatan(rizab) mereka dengan pelbagai projek-projek pertanian. Projek berkaitan yang meliputi:
a)      Projek Tanaman utama
Projek yang lebih tertumpu kepada dua tanaman utama iaitu  sawit dan getah iaituyang mempunyai nilai kormersial yang baik. Merujuk kepada matlamat perlaksanaannya iaitu agar boleh menampung keperluan. Tanaman getah iusahakn oleh RISDA, manakala getah oleh FECRA.
b)      Projek Dususn
Melalui projek JHEOA berhasrat untuk memastikan tanaman yang ditanam mempunyai nilai kormersial yang tinggi. Antaranya adalah durian , rambutan, cempedak, kelapa dan limau.
Projek ini dapat membantu orang asli dalam meningkatkan pendapatan. Selain  itu melalui projek ini beberapa bantuan diberikan seperti bantuan benih yang berkualiti, baja, racun serta peralatan.
c)      Projek tanaman jangka pendek
Projek ini jug adaah bertujuan meningkatkan taraf hidup penempatan serta mewujudkan masyarakat yang berdikari. Anatara jenis tanaman projek ini adalah pisang, jagung, sayur-sayuran, kacang panjang , sawi dan mentimun, pihak JHEOA turut menyediakan benih , racun =, baja dan yang berkaitan.

2)   Bantuan peralatan Pertanian
Sepertimana hasrat kerajaan dalam melahirkan masyarakat orang asli yang moden. Antara bantuan yang diterima oleh sebahagian pemduduk tempatan adalah mesen pembajak, parang, mesin tebang, dan pam racun.
3)   Ternakan dan Perikanan
Projek ini memerlukan bimbingan kepada orang asli. Sewajarnya pihak kerajaan membangunkan institusi orang asli, bahkan orang asli sendiri patut mempunyai sifat untuk keluar daripada kelompok masyarakat mereka bagi memajukan diri.
4) Projek bimbingan usahawan
Projek bimbingan melalui program keusahawana ini amat diperlukan oleh masyarakat orang asli, oleh kerana persekitaran mereka adalah merupakan sumber utama pertanian, seharusnya digunakan sebaiknya.


4.0 PERANAN PEMERINTAH , FUNGSI EKONOMI PEMERINTAH: PEMERINTAH DAN KEBAJIKAN
Pemerintah berperanan untuk membangunkan masyarakat khususnya dari segi ekonomi. Bertanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dengan menggunakan kekayaan dan sumber negara demi kepentingan rakyat. 

Selain itu pemerintah juga berkewajipan untuk menjamin kebajikan rakyat. Perhatian dalam membangunkan ekonomi perlu diberi perhatian khusus dalam menyediakan pekerjaan kerana ianya merupakan sumber utama  pendapatan.

Antara langkah yang boleh dilakukan boleh pemerintah untuk bangunkan komuniti adalah dengan:
 Menyediakan tempat aduan pengangguran untuk mengetahui golongan yang memerlukan pekerjaan.
 1.        Menyediakan bidang pekerjaan yang sesuai untuk diceburi.
 2.        Memberikan kemudahan modal dan alat perusahan.
 3.        Memberikan latihan.
 4.        Menyediakan rangkaian perusahaan.
 5.        Memantau perkembangan buruh dan kemajuan sesuatu program.
 6.        Menentukan jumlah saranan hidup bagi pekerja untuk menampung keperluan.
 7.        Menghalang kegiatan meminta-minta(mengenmis).


Antara perkara yang perlu diutamakan adalah kebajikan pekerja secara umum antaranya adalah kadar gaji secara minimum , optimum dan maksimum. Islam menggariskan dasar kerjasama antara pekerja dan majikan supaya tidak ada dasar menzalimi dan tidak dizalimi. Penentuan gaji haruskah mengikut beberapa panduan yang islam gariskan:
 1.  Memelihara kebajikan kedua-dua belah pihak, iaitu pekerja dan majikan
 2.  Pekerja dianggap sebagai rakan kongsi sebagai untuk memajukan syarikat.
 3. Pekerja menganggap perusahaan sebagai miliknya kerana ia menjadi tempat sumber pendapatan.
 4. Gaji yang diberikan perlulah seimbang, tidak terlalu tinggi yang akan menyebabkan kerugian kepada syarikat.
 
Pembasmian kemiskinan
Matlamat pembasmian kemiskinan dalam kalanagn petani terangkum dalam matlamat keseluruhan untuk membasmi kemiskinan luar Bandar. Pelbagai langkah yang dilakukan pada peringkat mempergiat pengeluaran, memperbaiki infrastruktur pertanian, subsidi dan sokongan harga. Diantara langkah yang diambil untuk membasmi kemiskinan adalah :
·               Menambah keluasan tanah yang bolah ditanam dalam dua kali setahun dan meningkatkan kadar hasil.
 1.         Memperbaiki kemudaha perairan.
 2.           Memperluaskan penggunanan baka jenis baik dan input-input moden.
 3.           Menggalakkan tanaman berbilang iaitu dengan menambah peluang-peluang bagi meninggikan      pendapatan.
 4.           Menjamin harga melalui harga minimum terjamin.
 5.          Memberi subsidi seperti subsidi baja kimia, cukai air, biji benih, racun-racun serangga perosak.
 6.           Menekankan pendekatan bersepadu dalam pembangunan pertanian.
 7.        Pemulihan dan penyatuan tanah-tanah tidak ekonomi, memulihkan tanah -tanah terbiar melaui koperasi , estet-estet mini dan lading berkelompok.RUJUKAN
Daud, M. Z. (2007). Orang Asli Negeri Terengganu Warisan dan Pembangunan. Kuala Terengganu: UDM.
Gill, S. S. (2008). Masyarakat dan Kepelbagaian Sosial di Malaysia. Serdang : UPM.
Hasan, S. K. (1993). Ekonomi Islam Dasar dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Ngah, I. (2009). Pembangunan Komuniti dan transformasi. Kuala Lumpur: UKM.
Rasul, M. S. (2010). Pembangunan Alat Ukur Tahap Kemahiran Kebolehan Kerja. Serdang: UPM.
Siddiqi, A. N. (1988). Perusahaan Ekonomi Dalam Islam. Kula Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Siwar, C. (1988). Isu-Isu Ekonomi . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Ads Inside Post