Sunday, 28 September 2014

ULIL AMRI: KEDUDUKAN DALAM SISTEM POLITIK ISLAM

OLEH: SAR MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN

PENDAHULUAN 

Adakah Malaysia merupakan salah sebuah negara yang betul-betul memiliki pepimpin ulil amri? Dan adakah Malaysia mengamalkan dasar kepimpinan berteraskan ulil amri. Masyarakat Islam hari ini perlu mengetahui konsep yang sebenar bagi melahirkan negara yang mengamalkan Islam. Islam merupakan negara yang adil, universal dan syumuliah. Dalam kita bernegara hari ini, pemilihan pemimpin yang mengikut dasar Islam adalah penting. Di Malaysia khususnya, kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Oleh itu kesedaran dan pengetahuan yang baik terhadap konsep ulil amri amatlah penting bagi membina sebuah negara yang mengamalkan Islam. 

ULIL AMRI: KEDUDUKAN DALAM SISTEM POLITIK ISLAM

Menurut (Noah Gadut, 2004:3) ulil amri adalah sekelempok orang pilihan yang diberikan amanah dan mempunyai kekuasaan serta tanggungjawab dalam mengambil keputusan atau sekelompok orang pilihan yang mengatur urusan masyarakat. Selain itu juga, istilah ulil amri adalah berasal daripada lafaz bahasa arab. Al-Quran merupakan  sumber perundangan Syariah Islam yang pertama dan menggunakan lafaz ulil amri bagi menunjukkan para pemimpin. 

Ulil amri mempunyai kedudukan dan peranan yang istimewa dalam sesuatu kelompok. Bukan sahaja melalui hujah wahyu dan seruan, pengiktirafan terhadap ulil amri juga diberikan oleh akal manusia yang waras. Kita tidak boleh mengelak dari mengiktiraf kedudukan para pemimpin dalam sesuatu kelompok kerana ianya tidak boleh diterima akal bahkan bertentangan dengan wahyu Allah dan seruan nabi. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 59:Yang bermaksud:

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Ketaatan kepada ulil amri adalah wajib. Sesiapa yang menyanggahi arahan pemimpin dikira berdosa dan boleh dihukum. Ini kerana apabila arahan pemimpin tidak dipatuhi serta dituruti, matlamat serta keharmonian sesuatu kelompok itu boleh terjejas. Pemimpin adalah punca gerak kerja bagi sesuatu organisasi dan asas kesatuan bagi sesuatu kelompok masyarakat. Apabila ketaatan terhadap mereka tidak diberikan, gerak kerja organisasi akan terbantut dan keharmonian satu-satu kelompok masyarakat akan terjejas.

Namun, ketaatan terhadap ulil amri tidaklah bersifat mutlaq. Ini kerana, hak ketaatan terhadap mereka terikat dengan syarat yang telah digariskan oleh syara’.
Apabila pemimpin menyuruh berbuat maksiat kepada Allah seperti mencuri, membunuh tanpa hak dan sebagainya, maka tidak wajib bagi para pengikut untuk mentaatinya bahkan wajib pula menyanggahinya.

Apabila berlaku perselisihan antara arahan para pemimpin, Allah SWT memerintahkan para hambanya untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah. Ini bermaksud kita wajib menyelidik apakah arahan yang selari dengan syarak dan menepati arahan Allah. Firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa’ ayat 59:

“ …kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan kepimpinan disyarahk
an oleh para ulama’ terdahulu adalah dalam kerangka sistem pemerintahan Khilafah. Ini kerana para ulama’ terdahulu diperintah oleh para khalifah dan gabenor yang dilantik oleh khalifah.

Menurut (Samat, 2002: 31-52) sedangkan kita pada hari ini tidak lagi memiliki khalifah. Pemimpin kita bukan lagi pemimpin bagi umat Islam seluruhnya. Setiap negara mempunyai sistem tersendiri dan kebanyakannya tidak lagi menggunakan sistem monarki. Malaysia walaupun mempunyai raja yang dipanggil Agong, tetapi kuasa Agong adalah tertakluk kepada perlembagaan.

Menjadi persoalan bagi kita pada zaman kini, adakah penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama’ terdahulu masih kekal relevan pada hari ini sedangkan sistem pemerintahan kita ternyata berbeza sama sekali. Bahkan ada golongan yang mempertikaikan dengan menimbulkan persoalan ‘adakah ayat-ayat Al-Quran berkaitan kepimpinan masih relevan dan sesuai dengan situasi hari ini?’Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu meneliti nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan membandingkannya dengan peruntukan-peruntukan yang wujud dalam sistem perundangan negara kita.

Menurut Monir (2002: 105-122), ajaran Islam terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad SAW. Kepimpinan terbaik adalah kepimpinan Rasulullah SAW. Ini dibuktikan oleh catatan sejarah apabila Rasulullah berjaya menggagaskan Negara Islam pertama iaitu Negara Islam Madinah. Perlembagaan Madinah pula merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Kejayaan terbesar hasil penubuhan Negara Islam Madinah adalah kejayaannya menumpaskan dua kuasa besar dunia ketika itu iaitu kerajaan Rom dan kerajaan Yunani. Ini semua adalah natijah kepimpinan Islam yang dimulakan oleh Rasulullah SAW.

KAEDAH PEMILIHAN KETUA DALAM MALAYSIA

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kekal relevan hingga akhir zaman walaupun situasinya sudah berbeza pada hari ini. Ini kerana Islam tidaklah mengajar umatnya corak dan sistem pemerintahan tertentu. Sebaliknya Islam mengajar prinsip-prinsip utama dan asas-asas pelaksanaan yang mampu dilaksanakan. Ini jelas apabila para sahabat yang diakui kebaikannya oleh Rasulullah SAW telah melakukan banyak perubahan-perubahan dalam pemerintahan mereka yang ternyata berbeza dengan amalan Rasulullah SAW.

Contohnya adalah kaedah pemilihan khalifah. Rasulullah SAW adalah ketua umat Islam dan lantikan beliau itu dibuat oleh Allah SWT sendiri. Manakala pelantikan ketua umat Islam yang digelar khalifah selepas Baginda SAW adalah melalui pengiktirafan Rasulullah SAW terhadap Saidina Abu Bakar As-Siddiq apabila Baginda melantik Saidina Abu Bakar sebagai imam gantian saat Baginda sakit. Lantikan ini difahami oleh para sahabat yang lain bahawa Rasulullah turut melantik Saidina Abu Bakar sebagai ketua umat Islam pengganti Baginda.
Tetapi saat pelantikan Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, kaedah pemilihan khalifah adalah berbeza. Mereka tidak lagi dilantik secara terus oleh kepimpinan sebelumnya. Ada yang dipilih melalui undian sebagaimana yang diamalkan oleh negara-negara demokrasi. Inilah inovasi dalam kepimpinan yang diamalkan oleh para salafussoleh dan ianya tidak salah di sisi syarak bahkan diakui oleh Allah SWT melalui sabdaan Nabi SAW:
Maksudnya:Tidak akan berhimpun umatku di atas kesesatan.

Andai kata kaedah pemilihan itu tidak diiktiraf oleh Allah SWT, maka tidaklah Rasulullah SAW melafazkan hadis di atas. Apatah lagi inovasi pemilihan ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat agung Rasulullah SAW yang benar dan diredhai Allah.

Ini membuktikan bahawa pemerintahan di negara demokrasi pada hari ini dipilih melalui kaedah yang diiktiraf dan sekaligus menolak pandangan beberapa kelompok yang menolak kaedah pemilihan pemimpin melalui peti undi kerana kononnya bertentangan dengan Islam.Ini juga memberi pengertian bahawa ayat-ayat Al-Quran masih relevan dalam membicarakan soal kepimpinan hari ini.
Kita memerlukan pemimpin yang menyokong dan mengambil sepenuhnya perintah syariat Allah. Menurut Al-Qardawi syariat adalah bertujuan memelihara kemaslahatan hidup. Syariat terdiri daripada syariat rabbaniah, syariat insaniah, syariat akhlakiah, syaria waqi’yah, dan syariat mantiquyyah. Ciri-ciri berkenaan adalah bertujuan membawa manusia mencapai kesempurnaan dari segi agama, ibadah dan akhlak.  

Dr. Musdah Mulia (2001: 228) berkata dalam bukunya, Negara Islam:Menurut golongan Sunni, pengangkatan kepala negara itu harus berdasarkan kepada pilihan ummat atau yang lazim disebut dengan syura. Alasannya adalah, pertama: kerana tidak ada nas yang qat’ie tentang siapa pengganti nabi sebagai kepala negara Islam; kedua: kerana prinsip pemerintahan dalam Islam itu berdasarkan syura.Secara lebih terperinci, Abu Zahrah (1965) menjelaskan bahawa kalangan jumhur ahli sunnah sepakat bahawa pelaksanaan syura dalam pengangkatan kepala negara dapat ditempuh melalui tiga cara:1. Melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah2. Pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya3. Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang, 3 atau lebih yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk dipilih.

KONSEP SYURA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MALAYSIA

 Syura menurut Al-Qardawi adalah merupakan tunjang utama kekuatan si
stem pemerintahan dan politik Islam. Sepertimana firman Allah yang memerintahkan dalam surah assyura ayat 38 :  Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang Yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang Dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa Yang Kami beri kepadanya.
 Pada zaman Rasulullah sendiri sememangnya Rasulullah menggunakan syura bersama-sama dengan para sahabat. Syura merupakan asas kepada politik yang adil , membanteras berlakunya kezaliman dalam pemerintahan. Selain itu juga, sistem syura merupakan salah satu pembinaan masyarakat yang adil, bersahsiah, dan berwibawa (Don, Latif, & Kadir, 2004: 38-40).
Dalam sistem pemerintahan Malaysia, konsep syura ini digunakan secara maksimum bila mana setiap keputusan dan dasar utama negara tidak ditentukan oleh mana-mana kuasa mutlak sebaliknya perlu diperhalusi oleh Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

KEDUDUKAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia. Secara zahirnya kita boleh mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam melalui peruntukan ini.Artikel 11 pula menyatakan bahawa setiap agama bebas dianuti dan diamalkan oleh rakyat Malaysia, dan tertakluk kepada subseksyen (4), ianya juga bebas disebarkan. Menurut subseksyen 4, akta Wilayah Persekutuan dan Enakmen negeri-negeri boleh menghalang penyebaran agama selain Islam kepada penganut Islam.Artikel 32 menyatakan bahawa pemimpin tertinggi Persekutuan Malaysia iaitu Yang di-Pertuan Agong mestilah dipilih oleh Majlis Raja-raja setiap 5 tahun. Dan sebagaimana yang tertulis dalam perlembagaan-perlembagaan atau undang-undang tubuh setiap negeri, sultan ataupun raja mestilah seorang yang beragama Islam dan menjadi ketua agama Islam bagi negeri masing-masing.Artikel 121(1A) pula memperuntukkan bahawa mana-mana kes yang terletak di bawah bidang kuasa kehakiman mahkamah syariah adalah ekskusif kepada mahkamah syariah sahaja. Mahkamah sivil tidak boleh mengganggu bidang kuasa kehakiman ini. Ini tidak terlaksana pula terhadap agama-agama lain.

 KESIMPULAN

Islam adalah merupakan satu sistem dan cara hidup yang melengkapi semua kegiatan hidup manusia. Tidak ada peraturan manusia yang tidak ada peraturan Islam didalamnya. Islam menetapkan peraturan  tertentu dari cara bagaimana bangsa bangun dari  tidur hinggalah membangunkan masyarakat  dan menentukan hubungan antara negara dan umat di dunia ini. Tidak ada sistem hidup didunia ini yang menentukan aturannya selengkap Islam (Prof. haji Hassan Salleh, Prof. Mdya Sulaiman Yasin , & Prof. Dato' Dr. Haron Din, 2003: 94). Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Maidah ayat 3,  

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu.

Berdasarkan perbahasan yang telah dilakukan dalam kertas ini, jelaslah bahawa Malaysia merupakan sebuah negara Islam secara dasar meskipun tidak memenuhi ciri-ciri negara Islam sepenuhnya terutama dalam aspek perundangan.Lantaran itu, ketaatan kepada pemimpin negara ini sewajarnya diberikan sebagaimana yang telah dibahaskan sebelum ini. Ini bermaksud ketaatan itu wajib selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. 

RUJUKAN

Abu Zahrah, Muhammad (1965). Tanzhim al-Islam li Al-Mujtama’. Qaherah: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi

Dr. Musdah Mulia (2001). Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal. Jakarta: Paramadina

Don, A. A., Latif, A. W., & kadir, M. N. (2004, Ogos 17). Agama dan Pembangunan Kontemporari. Keuniversalan Pembangunan Islam: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Al-Ab'ad Khamsah , pp. 35-42.

Ibnu Kasir.(2004) Tafsir Ibnu Kasir. Jakarta: Pustaka Ibnu KasirKerajaan Malaysia, Federal Constitution of Malaysia. Kuala Lumpur: Parlimen.

Monir. (2002). Kuasa Perundangan Dalam Islam. Kuala Lumpur :IKIM.Nooh Gadut. (2002. ). Ulil Amri : Takrif dan Konsep. Kuala Lumpur :IKIM.

Prof. Haji Hassan Salleh, P. P., & Prof. Dato' Dr. Haron Din. (2003). Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Academe dan Printing Survices Sdn Bhd. Samat. (2002). Hak –Hak Dan Tanggungjawab Rakyat Dan Ulil Amri. Kuala Lumpur :IKIM. 

Zaidan, D. A. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Dakwah . Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

No comments:

Post a Comment

terima kasih sudi baca (^-^)

Ads Inside Post